Specialiojo ugdymo pedagogas

 

Specialioji pedagogė Giedrė KONTUTIENĖ

(specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacija)

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo darželyje Giliukas" aprašas

DARBO LAIKAS:

pirmadieniais 16.00-18.00 val.

antradieniais  15.30-18.00 val.

trečiadieniais, ketvirtadieniais 15.00-18.00 val.

penktadieniais 14.00-17.00 val.

 SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

 • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.