Valdymas ir savivalda

Darželio valdymas ir savivalda grindžiami viešumo, humanizmo, demokratijos, decentralizacijos ir savivaldos principais.

 

Darželio valdymas

Darželyje veikia decentralizuota valdymo sistema. Įgyvendinant administracinę decentralizaciją, Tirkšlių darželyje "Giliukas" siekiama perskirstyti įgaliojimus, atsakomybę ir finansinius išteklius tarp skirtingų įstaigos valdymo lygių subjektų. Tai darbdavį atstovaujančio asmens (direktoriaus) valdymo atsakomybės perdavimas atskirų veiklos barų administratoriams.

Valdymo atsakomybės darželyje išskiriamos pagal pareigybėms priskirtas funkcijas ir atsakomybių sritis:

 • Darželio direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Darželio administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos baruose:
  • ugdomojo proceso - direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • dokumentų valdymo – sekretorius-archyvaras.

Su darželyje veikiančia decentralizuoto valdymo sistema galite susipažinti ČIA.

 

Darželio savivalda

Darželio savivaldą sudaro: Darželio taryba, Mokytojų taryba, Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, Darbuotojų taryba (jos nesant - Darbuotojų atstovas).

Darželio taryba:

Pirmininkė - Rima DOVIDAUSKIENĖ, auklėtoja

Sekretorė - Rasa RIMKŪNIENĖ, auklėtoja

Nariai:

 • Martyna BALVOČIŪTĖ, soc. pedagogė
 • Lilija VALIUKONIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 • Vida RAZUTIENĖ, auklėtojo padėjėja-asistentė
 • Danguolė ŠUŠINSKIENĖ, tėvų atstovė
 • Aurelija ŽIAUGIENĖ, tėvų atstovė

Darželio tarybos veiklą reglamentuoja Darželio Tarybos nuostatai.

Mokytojų taryba:

Pirmininkė - Vaida PAULAUSKIENĖ, direktorė

Nariai:

 •  visi pedagogai,
 • Sekretorė - Edita ŠLIMIENĖ, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos darbo reglamentas.

Tėvų (globėjų) taryba:

Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Darbo taryba:

Darbo tarybos pirmininkė - Sigita TEIŠERSKĖ, sekretorė.

Nariai:

• Martyna BALVOČIŪTĖ, soc.pedagogė,

• Rima KRIPIENĖ, auklėtoja, piešmokyklinio ugdymo pedagogė