Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursus į laisvas darbo vietas:

1.  IKIMOKYKLINIO IR/AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS EITI:

Darbo užmokestis (DU): mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Darbo pradžia: 2024 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas: pokalbis.

Darbo pobūdis:

 • atsižvelgia į individualius vaikų ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujasi  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos  higienos normomis ir taisyklėmis;
 • planuoja grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
 • kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;
 • esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavęs vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, kreipiasi  į įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, ir vykdo jos rekomendacijas;
 • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Pastebėjęs smurto apraiškas, praneša įstaigos administracijai;
 • teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;
 • laiku pildo ir tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją;
 • analizuoja ir vertina savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus;
 • bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;
 • teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
 • bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo mokytoju, švietimo pagalbos specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;
 • informuoja įstaigos administraciją, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
 • priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;
 • dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos plano rengime, veiklos įsivertinime ir kt.;
 • esant būtinybei, talkina kolegoms, rengia ir dalyvauja renginiuose, šventėse, talkose, ekskursijose ir kitur;
 • vadovaujasi visais įstaigoje galiojančiais dokumentais, tvarkomis, aprašais ir kt., reglamentuojančiais darbo tvarką, saugą ir atsakomybes.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikaciją;
 • baigta ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Studijų kryptis – pedagogika; krypties šaka – Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo pedagogika; kvalifikacinis laipsnis – Pedagogikos krypties (šakos)
 • išklausyta ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) kompiuterinio raštingumo mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų).
 • valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu
 • išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Siūlomas darbo krūvis: 1,0 pareigybės.

Dokumentai priimami:

 • adresu:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., LT-89328 Mažeikių r.;
 • registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

2. MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS EITI:

Darbo pobūdis.

 • žinoti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje. 
 • planuoti ir organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant dailę, šokį, muziką ar kt. meno rūšis, skatinti vaikų meninius gebėjimus muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muziką pritaikyti įvairioje kitoje veikloje.
 • rinkti ir kaupti priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą: muzikos instrumentus, audio, video įrašus, paveikslus ir kt.
 • gabiems muzikai vaikams sudaryti sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, skiriant papildomą laiką individualiam ir grupiniam darbui, ruošti vaikus ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose ir įvairiuose muzikiniuose renginiuose, projektuose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su muzikos mokytojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 pareigybės

Privalumai:

 • darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami:

 • adresu:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., LT-89328 Mažeikių r.;
 • registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

  3. PSICHOLOGO(-ĖS) PAREIGOMS EITI:

Darbo pobūdis.

 • Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 • Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 • Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. Turi būti įgyjęs psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Siūlomas darbo krūvis: 0,25 pareigybės

Privalumai:

 • Psichologo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • gyvenimo aprašymą (CV).
 • kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami: 

 • adresu:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., LT_89328 Mažeikių r.;
 • registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

  4. LOGOPEDO (0,5), SPECIALIOJO PEDAGOGO (0,5) PAREIGOMS EITI:

Darbo pobūdis.

 • atlieka funkcijas, susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, ugdomais pagal ikimokyklinio ir / ar  priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.
 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo(-si) turinį specialiojo pedagogo kabinete, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. Turi būti įgijęs logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją).
 • gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis:  logopedo 0,5, specialiojo pedagogo 0,5 pareigybės

Privalumai:

 • logopedo, specialiojo pedagogo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • išsiilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • gyvenimo aprašymą (CV).
 • kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami: 

 • adresu:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., LT-89328 Mažeikių r.;
 • registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.