Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 2021/1
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  0,25 pareigybės
Pareigybės lygis A2
Pareiginės algos koeficientas: 10,44 –10,48

Pareigybės aprašymas:

1. Direktoriaus pavaduotojo  ugdymui  pareigybė  reikalinga  organizuoti  ir  koordinuoti ugdomojo proceso organizavimą ir vykdymą, teikti pagalbą mokytojams ir specialistams, prižiūrėti, kaip  vykdomi  darželio  veiklą  reglamentuojantys  dokumentai,  stebėti,  analizuoti  ir  vertinti ugdymo rezultatus.

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  skiriamas į  pareigas  atviro  konkurso  būdu  ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Pavaldus ir atskaitingas Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

3.1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą;

3.2. turėti pedagoginę kvalifikaciją ir ne mažiau, kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.4.  žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

3.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

3.6. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą, reglamentuojančius teisės aktus;

3.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

3.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 4. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, atlieka šias funkcijas:

4.1. organizuoja ugdymo programų rengimą, analizuoja pasiekimus, fiksuoja pokyčius, teikia siūlymus ir projektus ugdymo klausimais;

4.2. koordinuoja įstaigos veiklos (įsi)vertinimo darbo grupės veiklą ir teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos kokybės gerinimo;

4.3. organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą, ugdytinių ugdymosi pažangą, inicijuoja ir koordinuoja komandinį darbą projektams kurti ir įgyvendinti;

4.4. stebi, analizuoja ugdymo procesą ir vertina ugdymo kokybės rezultatus;

6.5. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

4.6. vykdo narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;

4.7. organizuoja tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įtraukimą į ugdymo proceso organizavimą;

4.8. koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinės grupės veiklą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą, profesinę raidą;

4.9. tvarko pedagogų duomenų bazę ir atsako už jų registro tvarkymą;

4.10. inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui;

4.11. planuoja pirkimus iš Mokinio krepšelio lėšų;

4.12. plečia Įstaigos ryšius, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais;

4.13. teikia konsultacijas pedagogams dėl ugdymo proceso organizavimo, dokumentacijos pildymo;

4.14. vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu, vaduoja įstaigos direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu;

4.15. išvykus direktoriui iš įstaigos, vykdo direktoriaus pareigas.

Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 2021/2
Skelbimo data: 2021-06-22
Skelbimas galioja iki: 2021-07-07
Pareigos: Buhalteris, 1 pareigybės
Pareigybės lygis A2
Pareiginės algos koeficientas: 5 –11,6

Pareigybės aprašymas:

Pareigybės paskirtis – tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

Pareigybės pavaldumas (jei yra) – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Darželio direktoriui, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais - finansuojančios įstaigos atsakingiems darbuotojams.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija bei ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo stažą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 6.1.   Vyr. buhalteris turi žinoti (išmanyti) ir vadovautis: 

 6.1.1. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;  

6.1.2. kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą; 

6.1.3. Darželio vadovo įsakymu patvirtinta apskaitos politika; 

6.1.4. šiuo pareigybės aprašymu; 

6.1.5. įstaigoje naudojamą duomenų apskaitos programą;

6.2.   Vyr. buhalteris:

6.2.1.  tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 

6.2.2.  teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

6.2.3.  teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

6.2.4.  vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vadovaujantis patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse numatytomis procedūromis;

6.2.5.rengia Darželio finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia Savivaldybės administracijos atitinkamiems skyriams.

6.1.   Siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, pašalinti nuostolius, nereikalingas išlaidas, Vyr. buhalteris dalyvauja atliekant įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis.

6.2.   Vyr. buhalteris dalyvauja forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams.

6.3.   Užtikrina, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą.

6.4.   Vyr. buhalteris dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones.

6.5.   Vyr. buhalteris užtikrina, kad laiku būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamoms institucijoms.

6.6.   Vyr. buhalteris suteikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.

6.7.   Vyr. buhalteris praneša darželio direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems šalinti.

6.8.   Vyr. buhalteris konsultuoja materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)