APLINKOSAUGINIS UGDYMAS, PAŽĮSTANT ARTIMIAUSIĄ SUPANČIĄ APLINKĄ

logo

Darželis įgyvendina Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą aplinkosaugos projektą „Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ aplinkosauginis ugdymas, pažįstant artimiausią supančią aplinką“ (daugiau skaityti čia).

 

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS TIRKŠLIŲ DARŽELYJE „GILIUKAS“

logo

Darželis įgyvendina Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą „FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS TIRKŠLIŲ DARŽELYJE „GILIUKAS“.

SUTEIKTAS SCHOOL LABEL COMPETENT ŽENKLELIS

STEM logo2

2021 m. pavasarį darželis įsijungė į STEM mokyklos ženklo portalą. Projekto tikslas: „Padėti Europos mokykloms stiprinti, tobulinti jaunų europiečių gebėjimus ir susidomėjimą STEM dalykais, taip pat suteikti mokykloms būtinus įrankius ir metodinę paramą siekiant mokinių, mokytojų ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimo į STEM veiklas kuriant ir vystant STEM strategiją". 2022 m. rugsėjo mėn. daželiui suteiktas Pradedančiosios mokyklos STEM (competent) ženklelis. Tai reiškia, kad mūsų ugdymo įstaiga kuria gerą STEM strategiją!

"GILIUKAS" – 2022 METŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAS!

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Darželis "Giliukas" antrą kartą dalyvavo  Mokyklų edukacinių erdvių konkurse. Konkursą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2022 m. gegužės 13 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2022 m. liepos 21 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė komisija aplankė ir įvertino mokyklas vietose, įteikė Aplinkos ministerijos skirtus prizus – po naują „Lietuvos raudonąją knygą“.

Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi konkurso II etapui pristatytas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi konkurso vertinimo kriterijais, išrinko nugalėtojus. Didžiuojamės ir džiaugiamės tapę vieni iš jų!
Darželio atstovas 2022 m. rugpjūčio 8–12 d. turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniuose mokymuose „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Lenkijos, Vokietijos ir Čekijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“. 
 

DALYVAUJAME PROJEKTE „SVEIKATIADA“

Sveikatiada logo PNGVasario 21 d. darželis „Giliukas“ pasirašė sutartį su VšĮ „Tikra mityba“ dėl projekto „Sveikatiada“ veiklų įgyvendinimo. Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

 

 

DALYVAUJAME PROJEKTE „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022“

Pradžia

Nuo vasario 1 d. darželis „Giliukas“ dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2022“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

IU mokytoja E. Fridrikaitė dalyvavo 15-oje Tarptautinėje technologijų, švietimo ir plėtros konferencijoje

Egles pazymejimas

IU mokytoja E. Fridrikaitė, kartu su VU mokslininkais - prof. dr. R. Bubniu ir lekt. dr. J. Lenkauskaite - Ispanijos moksliniam leidiniui parengė publikaciją tema - "Manifestation of teachers' experiential learning in developing collaborative culture in a pre-school educational institution" (liet. ,,Mokytojų patirtinio mokymo(si) raiška plėtojant Bendradarbiavimo kultūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje"). Publikacija š. m. kovo 8-9 dienomis, buvo pristatyta 15TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (liet. 15-oje Tarptautinėje technologijų, švietimo ir plėtros konferencijoje). 

ĮTEIKTAS TARPTAUTINIS GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS

EcoSchools logo1

Darželiui „Giliukas“ už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą įteiktas tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

 

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS SĄLYGŲ DARŽELYJE

signs 25066 960 720 300x300

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:

PRIMENAME:

 • Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37 0C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai,  dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami;
 • Asmenys (tėvai, (globėjai, rūpintojai), atlydintys vaikus į įstaigą, uždarose erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes);
 • Būtina laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

INFORMUOJAME:

 • Nuo spalio 26 d. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje, sugriežtinamos veiklos organizavimo ikimokyklinėse įstaigose sąlygos:
  1. švietimo pagalbos specialistas organizuoja tik individualius užsiėmimus  (užsiėmimuose dalyvauja tik po vieną vaiką),
  2. logopedo, specialiojo pedagogo (individualūs) užsiėmimai trumpinami iki 15 min.,
  3. švietimo pagalbos specialistas, prioriteto tvarka, užsiėmimus organizuoja vaikams, kuriems nustatyti sudėtingesni sutrikimai.
  4. logopedinių užsiėmimų skaičius mažinamas iki vieno karto per savaitę (pagalbos būtinumą ir svarbą įvertina švietimo įstaigos logopedas, specialusis pedagogas),
  5. logopedas, specialusis pedagogas užsiėmimų metu užtikrina nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas,
  6. logopedas, specialusis pedagogas konsultuoja pedagogus ir teikia rekomendacijas dėl tęstinio švietimo pagalbos teikimo grupėje,
  7. tėvų konsultavimas organizuojamas tik nuotoliniu būdu. 
 • Ugdymas maksimaliai organizuojamas lauke, todėl prašome pasirūpinti tinkama vaikų apranga;
 • Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į darželį neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti ar vykdo valstybines funkcijas. 

VYKDOMO PROJEKTO APŽVALGA

zenklas 2015 04 13

Nuo 2019 m. lapkričio 28 d. Tirkšlių darželis "Giliukas" dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“.

Per šį laikotarpį įvyko keturi efektyvūs mokymai, veiklos:

GRUODŽIO 4-5 dienomis startavo pirmoji veikla, Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui. Vyko mokymai apie metodikos „Laikas kartu” įgyvendinimą priešmokykliniame ugdyme. Mokymų lektorius VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras, Linas Slušnys. 

GRUODŽIO 18 diena. Antroji veikla. Mokymai – konsultacijos  mokytojams apie socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimą ikimokykliniame amžiuje. Lektorė-konsultantė Prasminga vaikystė, VšĮ vadovė, Gintarė Visockė-Vadlūgė. 

SAUSIO 9 diena. Trečioji veikla. Mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas„. Lektorė Aušra Kurienė – Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė, grupių analitikė. 

VASARIO 27diena. Ketvirtoji veikla. Giruliuose, Šlaito 1B, Miško darželyje vyko  mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą. Lektorė – konsultantė, Miško darželio įkūrėja Dovilė Urbanavičienė.

KARANTINO METU Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ VEIKLOS ORGANIZUOJAMOS NUOTOLINIU BŪDU: priešmokyklinio ugdymo mokytoja tęsia naujo priešmokyklinio modelio „Laikas kartu“ įgyvendinimą; ikimokyklinio ugdymo mokytojos taiko socialinio-emocinio ugdymo programos “Kimochis” įgyvendinimą bei organizuoja ugdymą lauke. 

Pagrindinis visų veiklų principas – integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą vidaus ir lauko aplinkose.

Pokategorės

Puslapis 1 iš 6