Švietimo pagalba

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, (globėjams) darželyje "Giliukas" teikiama švietimo pagalba.

Švietimo pagalbos gavėjai yra vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sunkumų,  klausos, lėtinių, somatinių, neurologinių sunkumų, emocijų, elgesio ir socialinės bei bendrosios raidos sutrikimų. 

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrosios paskirties ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse. Ugdytiniams teikiama specialistų:  logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo bei psichologo pagalba.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri bendradarbiaudama su darželio pedagogais bei Mažeikių pedagogine psichologine tarnyba numato efektyviausius pgalbos būdus vaikams, turiniems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Švietimo pagalbos specialistai taip pat konsultuoja specialių poreikių turinčių vaikų ir/ar vaikų, turinčių bendrųjų ugdymo (-si) sunkumų tėvus (globėjus).